English (Engelska) Suomi (Finska)

Är det möjligt att underteckna elektroniskt mellan olika delar av Europa – och utanför?

Är det möjligt att blanda e-underskrifter av olika nivåer i ett och samma dokument, som QES, AdES-QC, AdES och SES?

Javisst!

De som sköter om offentlig upphandling inom organisationen har stort inflytande för hur utvecklingen av e-signering formas och tar sig uttryck!

Här följer några tips och råd när det gäller att upphandla ett system för elektroniska underskrifter:

1. Säkra alltid att e-signeringssystemet inte raderar/invaliderar signaturer i dokumentet som gjorts annanstans, tidigare. Undvik att låta sidor och text sättas till dokumentet efter att signaturer skapats (t.ex. ”audit trail page”).

2. Möjliggör och tillåt underskrifter av olika nivåer i samma dokument (dvs. om en lägre nivå etablerats som tillräcklig för dokumentet, möjliggör också användning av en högre nivå i samma dokument)

3. Föredra personliga certifikatunderskrifter i undertecknarens eget namn (framom allmänna e-stämplar i leverantörens namn)

4. Ha framförhållning och säkra att systemet har beredskap att hantera och producera även signaturer av typen ASIC-E

5. Använd färdiga moduler, om du inte vill koda alla implementationer själv. T.ex. en ”aggregator”, som samlar olika underskriftsverktyg, på samma sätt som finska förtroendenätverket (FTN) samlar identifieringsverktyg från olika banker och mobiloperatörer. 

——————–

* förkortningar och termer:

QES = kvalificerad elektronisk underskrift (qualified electronic signature), enligt eIDAS (EU-förordning 910/2014)
AdES/QC = avancerad elektronisk underskrift, baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter (advanced electronic signature, based on a qualified certificate)
AdES = avancerad elektronisk underskrift (advanced electronic signature)
SES = enkel elektronisk underskrift (simple electronic signature)
ASIC-E = associated signature container, extended. Möjliggör e-signering av dokument av vilken som helst filtyp, inkludering av flera dokument i samma signering, samt nästlad dokument signering. (Grundinfo på engelska:  extern länk till LinkedIn-inlägg. Vidare info på svenska: extern länk till LinkedIn-inlägg)

Vill du veta mer?

Delta i något av våra webinarier! 13 april (finska) / 20 april (svenska/skandinaviska) / 27 april (engelska)

Länken för deltagande i webinariet sänds till deltagarna en dag på förhand.

English (Engelska) Suomi (Finska)

Categories: e-ID

GDPR Badge BVCER ISO 27001 eIDAS eID Easy Google for Startups